ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR EEN BORROW-BEDRIJFSKREDIET

Dit zijn de Algemene Voorwaarden waaronder BORROW B.V. handelend onder de naam BORROW, (de “Leninggever”), kantoorhoudende te 5232 AG ‘s-Hertogenbosch aan het adres Bruistensingel 400, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 85999717, bereidt is een BORROW-Bedrijfskrediet ter beschikking te stellen aan in aanmerking komende bedrijven/ondernemers ( “Leningnemers”). Voordat de Leninggever besluit om een krediet te verstrekken, zal zij de kredietwaardigheid van een Leningnemer controleren.

De leningsovereenkomst komt tot stand doordat de Leningnemer een volledig naar waarheid ingevuld aanvraagformulier indient, de benodigde borgtochten verstrekt en de Leninggever de aanvraag goedkeurt en het BORROW-Bedrijfskrediet beschikbaar stelt aan de Leningnemer.

De volledige rechtsverhouding tussen partijen wordt vormgegeven en beheerst door het aanvraagformulier (met aanvullende bijlagen), de leningsovereenkomst, deze algemene voorwaarden voor een BORROW-Bedrijfskrediet, eventuele borgtochtovereenkomsten (en daarop toepasselijke algemene borgtochtvoorwaarden).

Het al dan niet verstrekken van een BORROW-Bedrijfskrediet is volledig ter discretie van de Leninggever. De Leninggever zal geen verantwoording afleggen over het al dan niet verstrekken van een BORROW-Bedrijfskrediet.

Aanvraag van een BORROW-Bedrijfskrediet

De aanvraag van een BORROW-Bedrijfskrediet geschiedt volledig langs elektronische weg door middel van het indienen van een online aanvraag of op enig andere wijze die door de Leninggever wordt geaccepteerd of voorgesteld.

1. DEFINITIES

Kredietkosten verwijst naar het volledige bedrag aan kredietvergoeding, administratiekosten en transactiekosten die de Leningnemer uit hoofde van artikel 2 van de Leningsovereenkomst verplicht is te betalen aan de Leninggever.

Werkdag betekent een dag waarop banken in Nederland geopend zijn, met uitzondering van een zaterdag of zondag.

2. BEDRAG EN TERMIJN VAN EEN BORROW-BEDRIJFSKREDIET

Het bedrag en de termijn van een BORROW-Bedrijfskrediet wordt in de Leningsovereenkomst opgenomen. De termijn van een BORROW-Bedrijfskrediet vangt aan op de dag dat de Leningggever het krediet naar de door de Leningnemer in de aanvraag opgegeven bankrekening heeft overgemaakt.

3. KOSTEN VAN EEN BORROW-BEDRIJFSKREDIET

3.1 Kosten en overige vergoedingen die in rekening worden gebracht voor een krediet

De Leninggever zal vaste Kredietkosten in rekening brengen voor het verstrekken van het BORROW-Bedrijfskrediet. Het bedrag van de Kredietkosten zal in de Leningsovereenkomst worden opgenomen en is betaalbaar vanaf het moment dat de Leningggever het krediet aan de Leningnemer heeft uitbetaald.

3.2 Betaaltermijnen

De Lening en de Kredietkosten worden in de Leningsovereenkomst samen de “Vordering” genoemd en dient te worden terugbetaald in de termijnen zoals in de Leningsovereenkomst staan opgenomen (de “Termijnen” en ieder afzonderlijk een “Termijn”).

3.3 Boeterente

Indien (enige) Termijn niet op de vervaldatum wordt betaald, dan is de Leningnemer een jaarlijkse boeterente verschuldigd op de vervallen onbetaalde Termijn vanaf de vervaldatum tot het moment van (algehele) voldoening aan de Leninggever van de onbetaalde Termijn.

De jaarlijkse boeterente bedraagt 13,9% en wordt berekend over een jaar met 365 dagen (de “Boeterente”).

4. UITSTEL VAN VERVALTERMIJN

Indien de vervaldatum van een Termijn niet op een Werkdag valt, zal de betaling van die Termijn (zonder Boeterente) worden opgeschort tot de eerstvolgende Werkdag.

5. VERVROEGDE TERUGBETALING VAN DE VORDERING

De Leningnemer is gerechtigd om (een deel van) het openstaande bedrag van de Vordering vervroegd terug te betalen, indien hij de Leninggever hierover ten minste drie Werkdagen van tevoren informeert.

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat de verplichting om de hoofdsom van de Lening, de Kredietkosten en/of eventuele Boeterenten en andere kosten te betalen niet wordt verminderd of anderszins aangetast doordat de Leningnemer (een deel van) de Vordering vervroegd aflost.

6. VERVANGING INSOLVABELE BORG

Indien een persoon die zich borg heeft gesteld voor de volledige en tijdige voldoening van de Vordering (a) komt te overlijden, (b) minnelijke schuldhulpverlening, surseance van betaling of faillissement aanvraagt, (c) een beroep doet op de Wet schuldsanering natuurlijke personen of (d) op enige andere wijze blijkt dat een dergelijke borg insolvabel en/of niet in staat blijkt om aan zijn of haar verplichtingen jegens de Leninggever uit hoofde van de overeenkomst van borgtocht te voldoen, dan zal de Leningnemer binnen twintig (20) Werkdagen een nieuwe borg aandragen bij de Leninggever die zich borg stelt voor de verplichtingen van de Leningnemer uit hoofde van de Leningsovereenkomst.

De Leninggever behoudt zich het recht voor om de borg die wordt voorgedragen te weigeren. Indien niet binnen een door de Leninggever te stellen redelijke termijn na weigering een nieuwe borg is aangedragen, dan heeft de Leninggever het recht om het volledige openstaande bedrag van de Vordering direct en volledig op te eisen.

7. COULANCE PERIODE

Indien de Leningnemer betaling van een Termijn heeft gemist dan krijgt zij in principe een termijn van vijf (5) Werkdagen om deze Termijn samen met de verschuldigde Boeterente te voldoen aan de Leninggever. Indien binnen deze termijn de openstaande Termijn en bijkomende Boeterente niet volledig zijn voldaan aan de Leninggever, dan heeft de Leninggever het recht om (het openstaande deel van) de Vordering direct en volledig op te eisen.

8. CREDIT CHECK

Voordat de Leninggever een Lening verstrekt en tijdens de periode dat een Leningnemer enig bedrag verschuldigd is aan de Leninggever, zal door de Leninggever gebruik worden gemaakt van een professionele derde partij die voor haar de solvabiliteit van de Leningnemer en/of haar bestuurders en/of haar borgen zal controleren.

9. INFORMATIE DELEN MET BORG(EN)

De Leninggever is gerechtigd om alle relevante informatie die ziet op de (terug)betalingsverplichtingen van de Leningnemer uit hoofde van deze overeenkomst te delen met ieder persoon die zich borg heeft gesteld voor deze verplichtingen van de Leningnemer.

10.  OVERIGE ZAKEN EN VERPLICHTINGEN

De Leningnemer heeft de verplichting om de Leninggever direct te informeren over enige wijziging in haar (statutaire) naam, rechtsvorm en/of (vestigings)adres. Op eerste verzoek van de Leninggever is de Leningnemer verplicht om direct informatie te verschaffen over haar financiële positie en andere relevante informatie die de uitvoering van de Leningsovereenkomst en/of andere verplichtingen jegens de Leninggever op enige wijze kan beïnvloeden.

Schriftelijke berichtgeving van de Leninggever aan de Leningnemer wordt geacht de Leninggever binnen vijf (5) werkdagen na verzending te hebben bereikt op het adres dat door de Leningnemer voor correspondentie is doorgegeven aan de Leninggever. Indien geen adres bekend is, dan mag de Leninggever vertrouwen op het adres van de Leningnemer zoals staat weergegeven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

De Lening wordt enkel en alleen beschikbaar gesteld op het bankrekeningnummer van de Leningnemer zoals door haar is vermeld tijdens het aanvraagproces. De Leninggever is niet aansprakelijk voor eventuele schade van de Leningnemer indien de Leningnemer niet in staat is om de Lening te gebruiken omdat de opgegeven bankrekening om enige reden is geblokkeerd, beslagen, opgezegd of indien het bedrag van de Lening anderszins niet beschikbaar is voor de Leningnemer op het door haar vermelde rekeningnummer.

De Leninggever heeft een klantenbestand dat zij gebruikt voor het onderhouden van haar klantenrelaties. Deze informatie wordt verwerkt in lijn met de privacy-statement van QiViQ Finance B.V. die te vinden is op haar website. De Leninggever zal in lijn met haar privacystatement ook informatie delen met derden.

11.  WIJZIGINGEN

De Leninggever kan met een voorafgaande schriftelijke kennisgeving eenzijdig wijzigingen doorvoeren in deze algemene voorwaarden, indien (a) de wijziging de aansprakelijkheid van de Leningnemer niet verhoogt en geen inbreuk maakt op de rechten van de Leningnemer, of (b) dit noodzakelijk is als gevolg van een wetswijziging.

De Leningnemer wordt twee maanden voordat een eenzijdige wijziging van kracht wordt hierover geïnformeerd door de Leninggever. Indien de Leningnemer niet protesteert tegen de wijzigingen voordat deze van kracht zijn, dan zal de Leningnemer geacht worden de wijzigingen stilzwijgend te hebben geaccepteerd.

12.  AANSPRAKELIJKHEID VOOR INDIRECTE SCHADE

De Leningggever is niet aansprakelijk jegens de Leningnemer voor indirecte schade die de Leningnemer lijdt, tenzij de schade werd veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van de Leninggever.

13.  OVERMACHT

Een partij is niet aansprakelijk voor schade indien die partij kan aantonen dat de nakoming van zijn/haar verplichtingen werd verhinderd door dusdanig abnormale en onvoorspelbare factoren, dat er geen enkele invloed daarop kon worden uitgeoefend en waarvan de gevolgen niet konden worden vermeden door zorgvuldig handelen. De Leninggever is ook niet aansprakelijk voor schade indien de nakoming van haar verplichten onder deze overeenkomst strijdig is met de verplichtingen van de Leninggever onder enig recht.

Een partij is verplicht om de andere partij zo spoedig mogelijk te informeren over overmacht die haar aangaat.

14.  TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

De rechtsverhouding tussen de Leningnemer en de Leninggever wordt beheerst door Nederlands recht.

Alle geschillen die voortvloeien uit hoofde van de rechtsverhouding tussen Leningnemer en Leninggever, die niet op minnelijke wijze kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam in Nederland.